เปิดจินตนาการสู่โลกแห่งไอเดียกับนวัตกรรมใหม่จาก IKEA Catalogue 2013

 

IKEA INNOVATION  เกิดจากแนวคิดที่ต้องการเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งและกล้าที่จะแตกต่างในสิ่งที่เรานำเสนอ แอพพลิเคชั่นใหม่จะเปิดตัวไปพร้อมกันกับ IKEA แคตตาล็อกเล่มใหม่ล่าสุดวันที่  1 กันยายนน้ี   ในปีนี้แอพพลิเคช่ันจะเป็น เสมือน“กุญแจ”สาหรับปลดล็อกเน้ือหาพิเศษเพิ่มเติมจากแคตตาล็อกเพื่อประสบการณ์แรงบันดาลใจและไอเดียในการ ตกแต่งบ้านที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

นวัตกรรมของแอพพลิเคชั่น IKEA ทำงานอย่างไร

  • สแกนแคตตาล็อกเล่มจริงโดยการดาวนโ์หลดแอพพลิเคชั่นไว้ในสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต(สาหรับAndroid และ iOS)
  • แอพพลิเคชั่นน้ีจะมีข้อมูลอินเตอร์แอคทีฟ ต่างๆอยู่เสมอ
  • ข้อมูลภายในแอพพลิเคชั่นจะถูกจัดเก็บไว้ใน IKEAContentManagementSystem(CMS)โดยระบบการดึงข้อมูลในแอพพลิเคชั่นจะเป็นระบบเดียวกับการดูแคตตาล็อกบนเว็บไซต์
เราจะดาวนโ์หลดIKEACatalogueAppได้อย่างไร
  • ในปีนี้แอพพลิเคชั่น  IKEA Catalogue  สามารถใช้งานได้บนสมารท์โฟนและแท็บเล็ตในระบบปฏิบัติการ iOS  และแอนดรอยด์โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่  iTunes Appstore  หรือ GooglePlay
  • ติดต้ังแอพพลิเคช่ัน IKEA Catalogue
  • เข้าชมได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตในการค้นดูแคตตาล็อกแบบดิจิตอล แต่อีกหลายๆเนื้อหาเพิ่มเติมต้องอาศัยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

ข้อมูลรายละเอียดของแอพพลิเคชั่น IKEA Catalogue

  • มีระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์มือถือใดบ้างที่รองรับแอพพลิเคช่ัน IKEA Catalogue

 

ระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชั่น 4.3 ขึ้นไปรวมท้ังไอโฟนไอแพด  และระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เวอร์ชั่น 2.2 ข้ึนไป    เนื่องจากตลาดของระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด์มีขนาดใหญแ่ละซับซ้อนเราจึงไม่สามารถแจงรายการหรืออัพเดท ข้อมลูอุปกรณท์ั้งหมดที่รองรับการใช้งานได้      ปัจจุบันมีอุปกรณ์ถึง 1,278 รายการที่ใช้ระบบปฏิบัติการดังกล่าว    สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตชั้นนำที่ใช้ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ ได้แก่   ซัมซุง กาแล็คซ่ี เอส 2,   ซัมซุง กาแล็คซ่ี เอส,   ซัมซุง กาแล็คซี่ โน๊ต,   ซัมซุง แท็บ เล็ต 10.1,   เอชทีซี ดีไซร์ และ เอชทีซี เซนเซชั่น 4จี  อุปกรณ์รุ่นเก่า ที่ใช้ระบบ 3 จีเอส หรือมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ไม่ดีนักอาจมีผลต่อประสบการณ์การใช้งานฟังก์ชั่นบางสว่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของเนื้อหาพิเศษที่เพิ่มเติมเข้าไปและยังอาจส่งผลต่อความเร็วในการทำงานเช่นการอัพเดทข้อมูลสินค้า

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.