Tag Archives: 1day1dream

ความฝันของหลายๆคนอาจจะต้องการมีบ้าน มีรถ มีครอบครัวเล็กๆที่มีลูกอยู่ภายในครอบครัวที่อบอุ่น หรือการได้สิ่งของดั่งที่ตนเองปรารถนา แต่ก็ขึ้นกับ background ชีวิตของแต่ละบุคคล…

Read more